top of page

Gebruiksvoorwaarden EPD 'ZorgMee'

ARTIKEL 1. ALGEMEEN 

De Gebruiksvoorwaarden worden elektronisch aangeboden. Een uitgeprinte versie van de Gebruiksvoorwaarden is op verzoek beschikbaar via info@zorgmee.be 

De Diensten en Producten worden uitgebaat en verkocht door ZorgMee BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9050 Ledeberg, Ledebergstraat 76, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0791.154.368. 

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten en het Product moeten de Gebruikers de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring accepteren. De Gebruikers kunnen de Diensten en het Product alleen gebruiken als zij eerst de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring accepteren. 

Het is aangeraden dat de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring zorgvuldig doorneemt alvorens de Diensten en Producten te gebruiken. 

ARTIKEL 2. DEFINITIES 

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande begrippen de onderstaand vermelde betekenis. 

“AVG” 

De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

“Beheerder”

Een Gebruiker die behoort tot de groepspraktijk of een organisatie en die is aangesteld als account-administrator met de taak binnen de groepspraktijk verantwoordelijk te zijn voor het Beheerdersaccount van het EPD ‘ZorgMee’. 

“Beheerdersaccount”

In het kader van groepspraktijken of organisaties is het Beheerdersaccount het overkoepelende account aangemaakt door de Beheerder met als doel om aan een individuele medewerkers, personeelsleden of aangestelden van de groepspraktijk of de organisatie  toegangsrechten tot het EPD ‘Zorgmee’ toe te kennen en/of in te trekken, alsook dat bijkomende rechten geeft aan de Beheerder om services in het kader van het EPD ‘ZorgMee’ te beheren voor andere individuele medewerkers, personeelsleden of aangestelden in de groepspraktijk of organisatie.

“Diensten”

De door ZorgMee BV aan de Gebruikers aangeboden dienstverlening die is afgeleid van het Product.

“Derde(n)”

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet de hoedanigheid heeft van een Gebruiker of die niet ZorgMee BV is.

“Documentatie”

Alle gebruikshandleidingen en instructies die de Licentiegever bij het Product meelevert. 

“Gebruiker(s)”

Een rechtspersoon, een onderneming, een vereniging, een organisatie of een natuurlijke persoon handelend in het kader van diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit die de Diensten en het Product van ZorgMee BV afneemt. 

“Gebruikersaccount”

Het account aangemaakt door de Gebruiker dat toegang geeft tot het EPD ‘ZorgMee’. 

“Gebruiksvoorwaarden”

De onderhavige algemene voorwaarden toepasselijk op de Diensten en het Product van ZorgMee BV.

“Intellectuele Eigendomsrechten”

De alle nu bekende of later bijkomende (i) auteursrechten, naburige rechten en morele rechten, (ii) handelsmerk- of dienstmerkrechten, (iii) handelsgeheimrecht, knowhow, vakkennis, (iv) octrooien, octrooirechten en industriële eigendomsrechten, (v) lay-out ontwerprechten, ontwerprechten, (vi) aanvullende beschermingscertificaten, (vii) handels- en firmanamen, domeinnamen, databankrechten, huurrechten en alle andere industriële intellectuele eigendomsrechten of gelijkaardige rechten (al dan niet geregistreerd), (viii) alle registraties, registratieaanvragen, vernieuwingen, uitbreidingen, opdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot deze rechten en het recht om een van voorgenoemde punten toe te passen, te behouden en op te leggen, in elk geval en in elk rechtsgebied wereldwijd, voor zolang deze bescherming geldt.

“Licentie”

Het gebruiksrecht voor de Gebruikers zoals beschreven in artikel 8.2 van deze Gebruiksvoorwaarden.

“Persoonsgegevens”

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

“Privacyverklaring”

De privacyverklaring van ZorgMee BV met betrekking tot de gegevensverwerking van betrokkenen in het kader van de door haar aangeboden Diensten en Producten.

“Product”

 Het door ZorgMee BV aangeboden elektronisch patiëntendossier, de software, genaamd ‘EPD  ZorgMee’, met inbegrip van de upgrades en de updates ervan.

“Vertrouwelijke Informatie”

Alle vertrouwelijke informatie die mondeling dan wel schriftelijk door een partij wordt bekendgemaakt (“bekendmakende partij”) aan de andere partij (“ontvangende partij”), en die is aangemerkt als vertrouwelijk of die redelijkerwijs vertrouwelijk dient te worden geacht gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van de bekendmaking ervan. 

ARTIKEL 3. VOORWERP 

3.1  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de door ZorgMee BV aangeboden Diensten en Producten via de daartoe voorziene kanalen, waaronder de website www.zorgmee.be, op iedere offerteaanvraag voor de Diensten en het Product, op elke aankoopbestelling voor de Diensten en Producten en op alle leveringen ervan. 

3.2    ZorgMee BV voorziet de nodige faciliteiten om het toegestane gebruik van de Diensten en het Product door de Gebruikers mogelijk te maken.

ARTIKEL 4. ONDERHOUD EN SUPPORT 

4.1    Gedurende het gebruik van het Product kan de Gebruiker aanspraak maken op updates en/of upgrades voor de aan het Product gerelateerde software.

 

ZorgMee BV en diens licentieverstrekker mogen, naar eigen inzicht, updates en/of upgrades voor de aan het Product gerelateerde software beschikbaar stellen. De updates en de upgrades kunnen bepaalde functies of functionaliteiten – geheel of gedeeltelijk – toevoegen aan, verwijderen van of vervangen op het Product gerelateerde software. De inhoud en de omvang van de updates en de upgrades zijn geheel naar goeddunken van ZorgMee BV; ZorgMee BV bepaalt naar eigen inzicht wanneer en of er een update of een upgrade van het Product nodig is.

ZorgMee BV en diens licentieverstrekker hebben geen enkele verplichting om updates en/of upgrades voor het Product aan te bieden.  

4.2    Indien de Gebruiker (technische) ondersteuning nodig heeft tijdens het gebruik van de Diensten en/of het Product, kan die Gebruiker ZorgMee BV contacteren. 

ZorgMee BV voorziet een support service voor de Gebruiker op werkdagen (m.u.v. de officiële feestdagen) tussen 9 uur en 17 uur. De support service is bereikbaar per e-mail (support@zorgmee.be) om vragen te beantwoorden.

 

ARTIKEL 5. AANVAARDBAAR GEBRUIK 

5.1    Het Product wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de geregistreerde Gebruiker voor professioneel gebruik en in zoverre diens gebruik van het Product overeenstemt met de omschreven doeleinden. Het EPD ‘ZorgMee’ is een elektronisch patiëntendossier met als doel om (niet-limitatieve opsomming):  

  • relevante gezondheidsinformatie per patiënt te verzamelen, bij te houden en te updaten; 

  • automatisch documenten te genereren, zoals attesten voor mutualiteiten, bilan, facturen, templates voor verslagen, et cetera; 

  • een efficiënte en vlotte communicatie met de patiënt te realiseren; 

  • notities toe te voegen aan het individuele dossier van de patiënt. 

5.2   De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die hij/zij onder diens persoonlijk Gebruikersaccount verricht. De Gebruiker verbindt zich ertoe om ZorgMee BV onmiddellijk te waarschuwen ingeval van ongeoorloofd gebruik van zijn/haar Gebruikersaccount of enige andere schending van de beveiliging. ZorgMee BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging als gevolg van niet-naleving van deze vereiste. 

De Beheerder is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die hij/zij onder diens persoonlijk Beheerdersaccount verricht. De Beheerder verbindt zich ertoe om ZorgMee BV onmiddellijk te waarschuwen ingeval van ongeoorloofd gebruik van zijn/haar Beheerdersaccount of enige andere schending van de beveiliging. ZorgMee BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging als gevolg van niet-naleving van deze vereiste.

5.3    Het is niet toegestaan om de aan het Product gerelateerde software op enige wijze te exporteren, zodat dit Product op die manier buiten diens afgeschermde omgeving wordt gebruikt en/of opgeslagen. 

5.4    Het is Gebruikers niet toegestaan om de Diensten en het Product te distribueren of ter beschikking te stellen aan derden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van ZorgMee BV. Evenmin mag via een Gebruikersaccount of een Beheersaacount aan derden toegang worden geboden tot de Diensten en het Product. 

5.5 De Gebruiker  is medeverantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van diens identificatiegegevens en herstelcode in het kader van diens toegang tot het Gebruikersaccount. Om de Gebruiker te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang tot diens Gebruikersaccount krijgt de Gebruiker het advies om diens identificatiegegevens veilig te bewaren, alsook om diens identificatiegegevens niet uit te wisselen met derden en niet openbaar te maken. 

De Beheerder  is medeverantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van diens identificatiegegevens en herstelcode in het kader van diens toegang tot het Beheerdersaccount. Om de Beheerder te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang tot diens Beheerdersaccount krijgt de Beheerder het advies om diens identificatiegegevens veilig te bewaren, alsook om diens identificatiegegevens niet uit te wisselen met derden en niet openbaar te maken.

5.6    Om de (welbepaalde) Diensten en het Product te kunnen gebruiken, dient de Gebruiker te beschikken over een internetverbinding. De Gebruiker draagt de verantwoordelijkheid met betrekking tot de telecommunicatie van computernetwerkapparatuur die nodig is om de Diensten en het Product te gebruiken. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk om hierin te voorzien. 

5.7   ZorgMee BV behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om een Gebruikersaccount of een Beheerdersaccount te controleren en te verwijderen indien het gebruik ervan wordt beschouwd als een inbreuk tegen de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of als ongepast of onjuist, of wanneer het gebruik ervan indruist tegen de rechten van derden of tegen geldende wetten of regels.

ARTIKEL 6. AANKOOPBESTELLING, REGISTRATIE EN BETALING 

6.1  Opdat een Gebruiker de Diensten en het Product kan gebruiken, is het plaatsen van een aankoopbestelling, via de daartoe voorziene kanalen, vereist. 

6.2    ZorgMee BV bevestigt, via de daartoe voorziene kanalen, de aanvaarding van de aankoopbestelling. Vanaf het moment van aanvaarding van de aankoopbestelling, wordt de aanbieding omgezet in een Overeenkomst tussen ZorgMee BV en de Gebruiker.

6.3   Opdat de Gebruiker toegang krijgt tot de Diensten en het Product en deze Diensten en dat Product kan gebruiken, is online een registratie, via het daartoe voorzien online kanaal,  vereist. 

Door de registratie erkent de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring te hebben gelezen, te begrijpen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

ARTIKEL 7. CONFORMITEIT 

7.1  Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, enzovoort met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van Diensten en het Product die telefonisch, via e-mail, via (info)brochure of online via de website www.zorgmee.be worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ZorgMee BV is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website van ZorgMee BV.

7.2   Waar de Diensten, het Product of de website www.zorgmee.be gebruikmaken van diensten van derden, kunnen de voorwaarden van die derden voor de levering van diensten mogelijk van kracht zijn. Door dergelijke diensten van derden te gebruiken accepteert u de  toepasselijke voorwaarden. ZorgMee BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de voorwaarden van derden.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN GEBRUIKSRECHTEN  

8.1   Alle Intellectuele Eigendomsrechten die ten aanzien van de Diensten, het Product, enig gerelateerde software en/of verstrekte aanvullende Documentatie waar en wanneer ook kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend, behoren toe aan ZorgMee BV en/of diens licentieverstrekkers. Niets in artikel 8 van de Gebruiksvoorwaarden strekt tot een gehele of gedeeltelijke overdracht van deze Intellectuele Eigendomsrechten aan de Gebruikers. 

8.2   Na de aankoopbestelling, betaling en registratie door de Gebruiker verleent ZorgMee BV aan de Gebruiker een niet-exclusieve, persoonlijke, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Diensten en het Product in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Diensten en Producten voor commerciële doeleinden te gebruiken tenzij mits schriftelijke toestemming van ZorgMee BV of om de Diensten en het Product, of enig deel van het voorgaande, te gebruiken op een manier waarvoor door ZorgMee BV geen toestemming is gegeven. De Gebruiker dient de Diensten en het Product uitsluitend te gebruiken in volledige overeenstemming met (i) deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) eventuele, door ZorgMee BV uitgegeven, aanvullende instructies of beleidslijnen, inclusief, maar niet beperkt tot, wat binnen het Gebruikersaccount of het Beheerdersaccount of op de website www.zorgmee.be is of wordt geplaatst, (iii) alle toepasselijke wet- en regelgeving en (iv) verstrekte aanvullende documentatie. 

8.3   De Gebruiker verbindt zich ertoe niet en ook geen poging te ondernemen om, direct of indirect:  

(i) enige Diensten en Producten gerelateerde software geheel of gedeeltelijk terug naar de broncode (te) brengen (reverse engineering), (te) kopiëren of aan(te)passen; 

(ii) de Diensten en het Product of enige gerelateerde software ervan toe te kennen, te verkopen, over te dragen, te leasen, te verhuren, te verhandelen of te belasten, ter beschikking te stellen aan een derde of de Diensten of enige gerelateerde software ervan te gebruiken namens een derde, tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZorgMee BV; 

(iii) afgeleide werken te maken of te creëren op basis van de Diensten en het Product of enige gerelateerde software ervan;

(iv) vermelding(en) van auteursrecht of vermelding(en) van enig ander Intellectueel Eigendomsrecht, digitale watermerken, merkeigen legenda of andere vermeldingen in de Diensten en het Product, in enige gerelateerde software ervan of in verstrekte aanvullende documentatie te wijzigen, weg te nemen, te verwijderen of te verduisteren; 

(v) opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere items van destructieve of misleidende aard te distribueren of de Diensten en het Product, in enige gerelateerde software ervan of in verstrekte aanvullende documentatie te gebruiken voor enige vorm van onwetmatige, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden; 

(vi) technische of andere beschermende maatregelen in de Diensten en het Product, in enige gerelateerde software ervan of in verstrekte aanvullende documentatie te verwijderen of op andere wijze te omzeilen.

(vii) ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot accounts van andere Gebruikers of de IT-apparatuur of -structuur van ZorgMee BV teneinde de Diensten en het Product, enige gerelateerde software ervan of verstrekte aanvullende documentatie aan te bieden of te gebruiken voor het uitvoeren of promoten van illegale activiteiten

(viii) de Diensten en het Product, enige gerelateerde software ervan of verstrekte aanvullende documentatie te gebruiken voor het genereren van ongevraagde e-mailadvertenties of spam;

(ix) enige vorm van hoog-volume, automatisch, elektronisch of handmatig proces te gebruiken om toegang te krijgen tot, te zoeken naar of voor het oogsten van informatie in de Diensten en het Product, in enige gerelateerde software ervan of in verstrekte aanvullende documentatie (inclusief zonder beperking robots, spinnen of scripts). 

8.4   Door informatie, gegevens of afbeeldingen op of via de Diensten en het Product of enige gerelateerde software ervan te uploaden, creëren of op andere wijze te verstrekken ("Gebruikersinhoud"), en onverminderd de bepalingen van de Privacyverklaring van ZorgMee BV, geeft de gebruiker aan ZorgMee BV een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, sublicentieerbare, overdraagbare licentie voor het gebruiken, kopiëren, opslaan, wijzigen, verzenden en tonen van de Gebruikersinhoud in zoverre als nodig voor het aanbieden en onderhouden van de Diensten en het Product. ZorgMee BV behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om de Gebruikersinhoud te beoordelen en te verwijderen als die inhoud in strijd is met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins ongepast wordt geacht of als deze een inbreuk zijn op de rechten van derden of toepasselijke wet- en regelgeving. 

8.5 Het is uitdrukkelijk begrepen, erkend en overeengekomen dat telkens wanneer de Gebruiker, al dan niet formeel verzocht, redelijke suggesties, opmerkingen en feedback met betrekking tot de Diensten of het Product aan ZorgMee BV verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot bruikbaarheid, bugrapporten en testresultaten (gezamenlijk "Feedback"), de Gebruiker ZorgMee BV de volgende wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde rechten verleent: 

i) om de Feedback te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te verkopen, te distribueren, in     sublicentie te geven en er afgeleide werken van te maken als onderdeel van elk product,    technologie, dienst, specificatie of andere documentatie van ZorgMee BV, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Diensten en het Product; 

ii) de Feedback (en daarvan afgeleide werken) in het openbaar uit te voeren of weer te geven, te importeren, uit te zenden, te distribueren, in licentie te geven, te koop aan te bieden en te verkopen, te verhuren, te leasen of uit te lenen als onderdeel van een Product of Dienst.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID 

9.1 ZorgMee BV levert redelijke inspanningen en zet alle beschikbare middelen in opdat de Diensten gerelateerd aan het Product en het Product kwaliteitsvol zijn. 

ZorgMee BV garandeert niet dat de Diensten en het Product ononderbroken en vrij van fouten zal zijn of dat deze zal voldoen aan de specifieke behoeften van de Gebruiker of enige andere partij.

Behoudens voor zover toegestaan door toepasselijk recht, zal de aansprakelijkheid van ZorgMee BV onder deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot elke gebeurtenis (of een reeks van samenhangende gebeurtenissen) niet meer bedragen dan alle vergoedingen betaald door de Gebruiker aan ZorgMee BV onder de deze Gebruiksvoorwaarden voor een periode van twaalf (12) maanden van toepassing op de datum van de gebeurtenis (of laatste van de reeks van samenhangende gebeurtenissen) die aanleiding geven tot eventuele aanspraken van de Gebruiker en deze per schadeoorzaak. ZorgMee BV kan op geen enkele wijze, contractueel noch buitencontractueel, aansprakelijk worden gesteld voor het stopzetten van de Diensten of Producten. 

ZorgMee BV is in geen geval aansprakelijk jegens de Gebruiker voor enige directe en  indirecte, punitieve, bijzondere gevolgschade of soortgelijke schade (daaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gederfde omzet, verlies of aantasting van gegevens, verlies van klanten en contracten, verlies van goodwill, de kosten van het aanschaffen van vervangende goederen of diensten en reputatieschade, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op computersystemen, van apparatuur, programmatuur of andere), ongeacht of deze schade het gevolg is van nalatigheid, contractbreuk, schending van een wettelijke plicht of op welke manier dan ook ontstaan. De beperkingen van aansprakelijkheid op grond van dit artikel ten gunste van ZorgMee BV, zullen in dezelfde mate ten gunste van de onderaannemers en partners van ZorgMee BV uitwerking hebben.

De Diensten en Producten kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden (inclusief, maar niet beperkt tot diens licentieverstrekkers en andere dienstverleners), of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan door ZorgMee BV.

9.2   ZorgMee BV levert inspanningen om het EPD ‘ZorgMee’, 7 dagen op 7, 24 uur op 24, toegankelijk te houden. ZorgMee BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de slechte werking, storingen of een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid ervan. Noch voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van het EPD ‘ZorgMee’, kan ZorgMee BV aansprakelijk worden gehouden. De inhoud van het EPD ‘ZorgMee’ kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

9.3   Onverminderd de voorafgaande bepalingen en voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijk recht is onze aansprakelijkheid uit hoofde van of in verband met de Diensten en het Product onder deze Gebruiksvoorwaarden, in contractrecht, garantierecht, benadelingsrecht of anderszins, beperkt tot het maximaal door ZorgMee BV verplichte verzekeringspolis uit te keren bedrag op de datum waarop de relevante aansprakelijkheidsclaim tot stand komt. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden vormt een beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor (i) grove nalatigheid; (ii) opzettelijk wangedrag; (iii) fraude of persoonlijk letsel.

9.4   ZorgMee BV kan aangaande de Diensten en Producten niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de verschafte informatie door een Gebruiker.

ARTIKEL 10. DUUR  

10.1   Door het plaatsen van een aankoopbestelling verbindt de klant (i.e. de Gebruiker) zich tot de volledige voorgenomen afname van de Diensten en het Product. 

Iedere Partij kan de overeenkomst ontbinden: 

  • zonder ingebrekestelling, indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of failliet is verklaard of bij kennelijk onvermogen van die partij; 

  • indien de andere partij nalaat binnen de dertig (30) dagen na daartoe te zijn aangemaand, haar verplichtingen na te komen.

10.2   De overeenkomst met betrekking tot het EPD ‘ZorgMee’ heeft een duurtijd van één (1) maand vanaf aanvaarding van de aankoopbestelling door ZorgMee BV en wordt stilzwijgend verlengd met periodes van één (1) maand behoudens opzeg bij aangetekend schrijven door één der partijen uiterlijk drie (3) werkdagen voor het einde van de lopende periode.

 

ARTIKEL 11. OPSCHORTING 

11.1    Indien ZorgMee BV, diens licentieverstrekkers en/of andere betrokken dienstverleners vermoedt dat de Gebruiker een inbreuk begaat tegen deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere instructies, richtlijnen of beleidslijnen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Privacyverklaring) die door ZorgMee BV zijn uitgevaardigd, dan kan die de toegang tot de het Gebruikersaccount en/of het Beheerdersaccount opschorten of beperken. Een dergelijke opschorting duurt tot de Gebruiker de inbreuk die tot de opschorting of beperking heeft geleid, ongedaan heeft gemaakt.

11.2   Wanneer de Gebruiker de vergoedingen, de kosten en/of de facturen niet tijdig betaalt, indien van toepassing, dan kan ZorgMee BV de toegang tot het Gebruikersaccount en/of het Beheerdersaccount voor de Gebruiker automatisch opschorten. De duur van deze opschorting is totdat de betalingsachterstand is ingehaald.

ARTIKEL 12. OVERMACHT ​

12.1    ZorgMee BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die door de Gebruiker wordt geleden als gevolg van een geval van overmacht, zijnde een onvermijdelijke en onvoorzienbare oorzaak of omstandigheid buiten de controle van ZorgMee BV of zoals anders gedefinieerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. 

12.2    ZorgMee BV die een geval van overmacht inroept, zal de Gebruiker zo snel als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van de overmacht, alsook van de geschatte duur ervan, en alle redelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het geval van overmacht te beperken. ZorgMee BV zal de Gebruiker ook op de hoogte brengen wanneer het geval van overmacht ten einde is.  

12.3    Zelfs tijdens de SARS-CoV-2 virus crisis of andere virus crisissen zal ZorgMee BV redelijke inspanningen verrichten om de Diensten en het Product naar behoren te leveren. Indien de levering van de Diensten en/of het Product wordt vertraagd of anderszins wordt verstoord als gevolg van – zelfs een gedeeltelijk gevolg van – de SARS-CoV-2 virus crisis of een andere virus crisis, zal ZorgMee BV geen schadevergoedingen, vrijwaringen noch boetes verschuldigd zijn ten aanzien van de Gebruiker met betrekking tot het niet uitvoeren of het niet naar behoren uitvoeren van de Diensten en/of het Product door de SARS-CoV-2 virus crisis of een andere virus crisis. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "SARS-CoV-2 virus-crisis" ook begrepen alle crisissen met betrekking tot afgeleide virussen.

ARTIKEL 13. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY    

13.1    ZorgMee BV hecht veel belang aan de privacy van de Gebruiker en respecteert bij de verwerking van de Persoonsgegevens van de Gebruiker de geldende AVG met de relevante uitvoeringswetten. In de Privacyverklaring vindt de Gebruiker uitleg over hoe ZorgMee BV diens Persoonsgegevens verkrijgt en verwerkt.

ARTIKEL 14. OVERDRACHT EN INBRENG  

14.1    ZorgMee BV heeft te allen tijde het recht om de Overeenkomst met de Gebruiker over te dragen aan gelijk welke van zijn verbonden ondernemingen. 

14.2    Worden in het kader van onderhavig artikel beschouwd als verbonden ondernemingen: elke entiteit die controle uitoefent op, wordt gecontroleerd door, of onder gemeenschappelijke controle staat met ZorgMee BV.  

14.3    Wordt in het kader van onderhavig artikel beschouwd als controle of gecontroleerd, het feit dat ZorgMee BV, rechtstreeks of onrechtstreeks, de macht heeft om het bestuur en het beleid van een andere entiteit te bepalen of doen bepalen via het eigenaarschap van stemrechtverlenende effecten, bij contract of anderszins.

14.4    Ingeval een Gebruiker diens professionele activiteiten inbrengt in een professionele vennootschap, dan treedt deze vennootschap van rechtswege in de rechten van de inbrengende partij (i.e. Gebruiker) als rechtsopvolger. De vennootschap wordt dan in deze Overeenkomst vertegenwoordigd door zijn orgaan, die dezelfde persoon moet zijn als de inbrengende partij (i.e. Gebruiker).

ARTIKEL 15. WIJZINGEN 

15.1    ZorgMee BV behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen uiterlijk één maand voor inwerkingtreding schriftelijk of per e-mail aan de Gebruiker ter kennis worden gebracht.

Indien de Gebruiker de aangepaste Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid de Overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen. In het geval ZorgMee BV deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de aangepaste Gebruiksvoorwaarden, wordt de Gebruiker geacht in te stemmen met de aangepaste Gebruiksvoorwaarden. 

15.2    ZorgMee BV kan iedere kennisgeving aan de Gebruiker doen door middel van een algemene kennisgeving via het Product of per e-mail of aangetekende post aan het (e-mail)adres van de Gebruiker dat is opgenomen in de accountgegevens van het Product.

ARTIKEL 16. NIETIGHEID 

16.1     Wanneer een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden – om welke reden dan ook – ongeldig, nietig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht en zal de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling worden geacht zo te zijn gewijzigd dat deze tot de maximale strekking van de wet geldig en uitvoerbaar is.  

 

ARTIKEL 17. KWIJTSCHELDING  

17.1  Verzuim in de uitvoering van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt nooit een kwijtschelding van de rechten en/of plichten onder die of enige andere bepaling. 

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJKE RECHT - BEVOEGDE RECHTBANK 

18.1   Deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief geregeld door en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving waarbij geen gehoor wordt gegeven aan enige conflicterende wetgeving of regels. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn exclusief bevoegd indien er een geschil ontstaat met betrekking tot de Diensten, de Producten of deze Gebruiksvoorwaarden.

bottom of page